×
0
Winkelwagen
€0,00

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.
0
Favoriete producten
Wensenlijst

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt LEV Medische Groothandel, gevestigd te Kennemerlaan114 te IJmuiden, verder aangeduid als LEV en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder LEV mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met LEV betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van goederen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen LEV en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.5 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij LEV.

1.6 LEV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Aanbod en bestelling


2.1 Alle offertes van LEV, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt LEV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal LEV dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden LEV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van LEV.

2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door LEV verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door LEV te verrichten wezenlijk andere prestatie. LEV behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten


3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van LEV met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van LEV.

3.2 Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door LEV is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door LEV zijn bevestigd.

3.4 LEV heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Prijzen


4.1 De zaken van LEV worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij LEV.

4.2 Alle aanbiedingen van LEV zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten en zijn exclusief btw.

4.3 Groothandelorders beneden de ? 25,00 excl. btw worden niet in behandeling genomen. Orders boven de ? 1000,00 excl. btw worden gratis verstuurd mits onder de 10 kilo en vooruit zijn voldaan.


Artikel 5. Levering

5.1 De levertijd van bestellingen bedraagt maximaal 3 werkdagen

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt LEV de wijze van verzending. In geval LEV de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van LEV. LEV draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4 De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 14 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 14 dagen niet haalbaar is, zal LEV de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort.

5.5 LEV is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door LEV op te geven opslagplaats, heeft LEV het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door LEV gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens LEV.

5.8 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door LEV geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is LEV bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van ? 200, -

5.9 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 6. Afkoelingsperiode


6.1 Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met LEV te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan LEV te melden. De koper dient het product te sturen naar een door LEV vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

6.3 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met LEV ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal LEV het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen veertien (14) werkdagen nadat LEV het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

6.4 LEV behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van LEV of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van LEV schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal LEV de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. LEV heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 LEV behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door LEV aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door LEV ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen LEV van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen LEV en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.


Artikel 8. Aflevering en reclames


8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is LEV voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

8.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan LEV.

8.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.


Artikel 9. Garantie


9.1 De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door LEV op te geven adres.

9.2 LEV verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde \\\'carry-in\\\'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

9.3 In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het TPG postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij LEV binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna LEV zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

9.4 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de retourzending.

In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan ? 15 administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht

9.5 Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Er geldt een omruiltermijn van 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

9.6 Geen garantie wordt gegeven op verbruiksmaterialen zoals alle vloeistoffen, inkt en naalden.

9.7 De garantie voor de producten van LEV strekt tot kosteloze reparatie indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door LEV een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
Eén en ander geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

9.9 Met betrekking tot producten van derden is LEV tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.9 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

9.10 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van LEV liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

9.11 Indien de koper aan LEV een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van LEV. De koper zal al dan LEV vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.12 Op verbruiksgoederen geeft LEV geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

9.13 LEV is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.


Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor LEV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal LEV niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van LEV.

10.2 De koper vrijwaart LEV te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

10.3 Onverminderd het vorenstaande is LEV in ieder geval nimmer aansprakelijk:
· wegens niet of niet tijdige levering;
· voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
· in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt
voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
· voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in LEV\\\'s bedrijfsruimte bevinden;
· voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
· voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
- LEV kan nimmer medisch aansprakelijk gesteld worden. De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door LEV geleverde goederen met de daarbij behorende medische wetgeving. - LEV kan niet aansprakelijk voor gevolgen door ondeskundigheid van de klant, zoals het niet of niet goed desinfecteren, steriliseren, verkeerd materiaalgebruik etc.
-aansprakelijkheden van klanten van onze klant aan hen kunnen nooit doorverwezen worden naar LEV. Deze zullen door LEV niet aanvaardt worden.

10.4 Indien LEV in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt LEV slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

10.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is LEV nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

10.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door LEV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 11. Ontbinding


11.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens LEV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die LEV te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

11.2 In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft LEV het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 LEV is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

11.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst LEV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

11.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

11.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door LEV verrichte prestaties, en heeft LEV onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.


Artikel 12. Toepasselijkheid


12.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

12.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen LEV Nederland en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande LEV het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.


Artikel 13. Overige bepalingen


13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13.2 De koper van goederen van LEV in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke LEV in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van LEV

13.3 Retour kosten die u moet maken door een eigen fout worden niet vergoed door het bedrijf maar dient u zelf te betalen zodra wij iets fouts gedaan hebben Worden de retour kosten wel door ons vergoed. Dit omdat een klant bijvoorbeeld 9 magnum naalden besteld heeft en eigenlijk 9 Rl wou hebben nou zijn de kosten van Post NL ook niet uitermate goedkoop en willen wij de klant duidelijk maken dat hij zelf op moet draaien voor zijn eigen kosten en de kosten die wij moeten maken om het omgeruilde weer terug te sturen omdat het zijn eigen fout is en niet die van ons...En dus zodra wij de verkeerde naalden geleverd hebben door het niet goed opletten van wat de klant besteld heeft en de klant wilt wel de goede naalden en hij moet de onjuiste retourneren van ons nemen wij de kosten van de klant op ons en vergoeden wij dat ook de omruil kosten om het weer terug te zenden zijn dan ook voor ons.


Privacy Statement  LEV Medische Groothandel B.V.

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van LEV Medische Groothandel, In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen.LEV Medische Groothandel B.V.  voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).


Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. LEV Medische Groothandel B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.


Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:


Het verlenen en factureren van onze diensten;

Het verzenden van onze nieuwsbrieven;

De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;

Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en LEV Medische Groothandel B.V. te kunnen uitvoeren;

Opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database;

Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen

LEV Medische Groothandel B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.


Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.


Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.


Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan om dit te gebruiken.


Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Your Hosting B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.


Artikel 8: Delen met anderen

LEV Medische Groothandel B.V. verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. bijvoorbeeld bij het verzenden van u bestelling


Artikel 9: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De opnames worden alleen gebruikt voor coaching, en alleen coaches en de medewerker die met jou het gesprek heeft gevoerd hebben toegang tot de opnames. De bewaartermijn van het telefoongesprek is zes maanden.


Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.


Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo kunt u precies begrijpen hoe wij te werk gaan.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SULLEN. U dient zich ervan bewust te zijn dat SULLEN niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


SULLEN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Ons gebruik van verzamelde gegevens


Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SULLEN of die van een derde partij. De derde partij zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie


Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten voor een korte periode bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SULLEN of die van een derde partij. De derde partij zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies


Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.


Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SULLEN of die van een derde partij. De derde partij zal deze gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden


Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden


De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. De specifieke gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie uit onze naam en zullen niet verder verspreid worden. 


Veranderingen


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief


Onderaan iedere e-mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.


Aanpassen/uitschrijven communicatie


Wanneer u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.


Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Vragen en feedback


Wij controleren regelmatig of wij aan ons privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen:


LEV Medische Groothandel B.V.

Kennemerlaan 114, 

1972 ER IJmuiden

Nederland


Telefoonnummer: +31 (0) 255 51 51 36 (Maandag - zaterdag van 10:00 tot 17:00)

E-mail: info@levgroothandel.nl

KvK-nummer: 58214259

BTW identificatie nummer: NL8529.26.959.B01